Tidbits from Tom

Engine
Courtesy of Thomas M. Jensen 559 Sheldon Rd., Palmyra, N. Y. 14522.
Thomas M. Jensen