WONDERFUL EXPERIENCE

Dick Herm Show
Courtesy of Elmer Klein, R. R., Lacon, Illinois 61540.
Elmer Klein