Akron Boston Express

Those First Pneumatic Days Recalled

Parade Wagon
Courtesy of Elmer Klein, R.R., Lacon, Illinois 61540.
Elmer Klein