SMOKE RINGS

30-60 Aultman Taylor
Courtesy of Fred Nolan, R.R. 2, Arcola, Illinois 61910.
Fred Nolan