SMOKE RINGS

Piston with valve
Piston with valve
Glen Swenson