SMOKE RINGS

Edwards engine
Courtesy of John Tysse, Jr., Crosby, North Dakota 58730.
John Stillwell