C.H. Wendel's Reflections

Prony brake
Prony brake.