My Kohler Light PUZZLE

Diagram of Piston
Diagram A: Piston detail