As I Saw It.

PART XXVII MONTANA FARMING CORP.

Plix light and Power Set
Courtesy of Thomas M. Jensen, 559 Sheldon Road, Palmyra, New York 14522.
Thomas M. Jensen