OtisOld Iron Days photo spread

Otis, Kan., April 24-26, 2009