Old Roxbury Days

Ben Stiles
Ben Stiles of Southbury on his 1951 A-C WD45.