Mill Road Threshermans Celebration

Rumely Oilpull hard at work
Rumely Oilpull hard at work on the thresher.