The Ladies Page

6 Hp. Eaton
Courtesy of John Smith, Box 128, Orillia, Ontario, Canada
John Smith