GAS ENGINE FEVER

John Deere gas engines
Courtesy of Elmer Klein, R.R. I, Lacon, Illinois 61540
Elmer Klein