GAS ENGINE FEVER

10 Hp. Type M, I.H.C'
Courtesy of Elmer Klein, R.R. I, Lacon, Illinois 61540
Elmer Klein