REFLECTIONS

Unidentified engine
28/6/46B
Graham (Rodney) Golchert