REFLECTIONS

Buckeye gas engine
28/6/39B
Stanley Lippi